Грамоте учиться -
всегда пригодится!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting ‘Znatoki Almere’ verder vernoemend in de text als Znatoki  
 
1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij de Stichting Znatoki Almere  aangeboden lessen, workshops, cursussen en programma’s.  
 
2. Inschrijven lessen/programma’s/workshops/cursussen 
2.1 Voorafgaande aan één van de lesprogramma’s zullen deelnemers zich moeten inschrijven voor de les/lessen, cursus/sen of workshop/s. Deelnemers kunnen zich inschrijven door middel van het aanmeldingsformulier vermeld op de websites www.znatokialmere.ru of www.znatokialmere.nl. Door het ondertekenen en indienen c.q. elektronisch opsturen van het inschrijvingsformulier, verplichten deelnemers zich tot het betalen van de aangemelde les/lessen, cursus/en of workshop/s. De betaling dient voorafgaand de eerste bijeenkomst te zijn betaald.  
 
2.2 De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de ontvangen betalingen. Behoudens 
het onder artikel 2.1 genoemde geval, is de deelnemer met de ontvangst van de aanmelding 
geplaatst, hetgeen per e-mail en/of telefonisch zal worden bevestigd. 
 
2.3  Indien er voor een les/lessen, cursus/sen of workshop/s  het maximumaantal (bepaald door het administratie van de russische school Znatoki) deelnemers is ingeschreven en de cursus “vol” is op het moment van aanmelden, kan de deelnemer niet (meer) worden geplaatst, hetgeen zo spoedig mogelijk per e-mail en/of telefonisch kenbaar zal worden gemaakt. 
 
2.4 Bij onvoldoende aanmeldingen, zal de les/lessen, cursus/sen of workshop/s niet van start gaan. Stichting Znatoki stelt in dat geval de wel aangemelde deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de workshop of de cursus, op de hoogte. Het aanbetaalde cursusbedrag kan in dat geval worden gebruikt voor een andere les, workshop of cursus binnen de Stichting ‘Znatoki Almere’ of kan worden gerestitueerd. 
 
2.5 Aanmelding geschied voor de duur van een volledig schooljaar (10 maanden) bestaand uit maandelijks (begin van elke maand) of 2  keer per schooljaar in begin septemeber en begin januari. Afmelden voor een les/lessen, cursus/sen of workshop/s is kosteloos, mits de afmelding uiterlijk twee weken voor de aanvang van de les/lessen, cursus/sen of workshop/s schriftelijk kenbaar wordt gemaakt.  
Indien niet tijdig wordt afgemeld, zal de gehele bedrag van de ingeschreven activiteit in rekening worden gebracht. 
 
2.6  Afmelden tijdens het schooljaar is kosteloos. Afmeldingstermijn is 1 maand.   
 
2.7 Boeken, papier en overige materialen ten behoeve van de les/lessen, cursus/sen of workshop/s zijn inbegrepen in de prijs van de les/lessen, cursus/sen of workshop/s. 
 
2.8 Stichting Znatoki heeft het recht om door haar noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen, alsmede het recht om anderen dan de vermelde docenten in te schakelen.  
 
3. Overige 
3.1 De lessen van Septemeber tot/met Juni vinden plaats in Buurtcentrum Parkwijk, tenzij anders vermeld. De ruimtes zijn een kwartier voor de aanvang van de les of bijeenkomst geopend. 
 
3.2  Stichting  Znatoki  is jegens de deelnemers en/of eventuele begeleiders niet aansprakelijk voor (de schade als gevolg van) verlies, ongeval, ziekte, diefstal of andere gebeurtenissen tijdens of als gevolg van de lessen/programma’s/workshops/cursussen. 
 
3.3  De deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met de materialen/gebruiksvoorwerpen die door 
Stichting Znatoki  ter beschikking worden gesteld. Indien schade aan de materialen/ 
gebruiksvoorwerpen ontstaat als gevolg van ondeugdelijk of onzorgvuldig gebruik door de 
deelnemer, zal de deelnemer de schade vergoeden.  
 
3.4  Stichting  Znatoki  is op generlei wijze verantwoordelijk voor achtergelaten werkstukken, 
materialen of bezittingen van haar deelnemers. Er moet telefonisch contact met de administratie van Stichting  Znatoki  opgenomen worden.  
 
3.5  De deelnemer is ermee bekend dat hetgeen hij of zij tijdens de bijeenkomst heeft gemaakt, 
gebruikt kan worden voor publicatiedoeleinden van Stichting  Znatoki, zoals het afbeelden van een foto van het werk in een brochure, de website, facebook of andere media. De deelnemer doet daarbij afstand van een eventueel recht op naamsvermelding.  
 
3.6  Tijdens de lessen/bijeenkomsten is Stichting Znatoki gerechtigd foto’s te maken ten behoeve van de onder punt 3.5 omschreven doeleinden. Indien een deelnemer bezwaar zou hebben tegen het maken of publiceren van een foto van hem/haar of zijn/haar werkstuk, zal de deelnemer dit voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst, of uiterlijk op het moment dat de foto’s worden 
gemaakt, mededelen. Na publicatie kan geen bezwaar meer worden gemaakt.  
 
3.7  Het is niet toegestaan voor deelnemers om foto- en/ of filmopnamen te maken die voor de 
promotie van andere activiteiten dan die voor Stichting  Znatoki  kan worden gebruikt.  
 
3.8  Mevrouw  Y. Kaspers heeft als oprichter van Stichting Znatoki het auteursrecht op het format  van websites, facebook, programma’s en concepten voor cursussen, workshops en bijeenkomsten. Zonder voorafgaande toestemming van mevrouw Kaspers, wordt het als een inbreuk op het auteursrecht beschouwd, indien gebruik wordt gemaakt van deze formats, waaronder is begrepen het zelf uitvoeren of door derden laten uitvoeren van deze formats of deze op enigerlei wijze aan te bieden. 
 
3.9  Het auteursrecht op de tijdens de lessen vervaardigde werken, rust op grond van artikel 6 Aw op 
mevrouw Kaspers.  
 
3.10 Prijzen vermeld op de website of/in folders zijn onder voorbehoud van wijziging.  
 
3.11  De rechtsverhouding tussen Stichting Znatoki en haar deelnemers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. 
 
3.12 Betaling van de lessen/programma’s/workshops/cursussen kan geschieden door het verschuldigde bedrag

Адрес русской школы в г. Almere

Buurtcentrum Almere Parkwijk:
Haagbeukweg 42, 1326CP Almere

Добраться можно на поезде до ж/д станции Almere Parkwijk или на автобусах №5, №7 до остановки Parkwijk. Рядом есть бесплатная парковка.


Задать вопрос
проезд до русской школы в Алмере